SMO-RAAD BRUNSSUM ZOEKT VERSTERKING

Voelt u zich aangetrokken tot maatschappelijk zeer relevant vrijwilligerswerk, met vele contacten binnen en buiten de gemeente? De Brunssumse Raad voor de Sociaal-Maatschappelijke Ondersteuning, kortweg de SMO-Raad, bestaat uit vertegenwoordigers van de Brunssumse gemeenschap.


Wij adviseren de gemeente op een onafhankelijke manier over het te voeren beleid op het gebied van het zogenaamde Sociaal Domein. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de Jeugdwet, de Participatiewet (over arbeidsdeelname van mensen met een lichamelijke of psychische beperking) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo).

Het gaat om een veelheid aan onderwerpen, zoals armoede, laaggeletterdheid, onderwijs, jeugdzorg, de werking van Betere Buren, hulp bij het huishouden, etc.


De SMO-Raad bestaat uit ongeveer 25 enthousiaste vrijwilligers, die in diverse werkgroepen zitten die zich bezighouden op deze terreinen.

Wij kunnen enige versterking goed gebruiken.


Past dit bij u, dan kunt u dat kenbaar maken door een mailtje te sturen naar info@smoraadbrunssum.nl of naar de secretaris m.keuzenkamp@ziggo.nl  Wij nemen dan graag contact met u op voor een nadere kennismaking.

Voor meer informatie kunt u ook alvast terecht op onze website: www.smoraadbrunssum.nl en onze facebookpagina. U kunt ons natuurlijk ook bellen: 06-42316443.


Tot ziens?


Drukke Najaarsbijeenkomst Klankbordgroep

De Klankbordgroep van de SMO-Raad kwam op 28 september in

groten getale bijeen met een volle agenda. 

Vertegenwoordigers van de gemeente Brunssum (Maud Renders, Angelo van Goethem, Ben Lindelauf) lichtten toe hoe kwaliteit en kosten van de zorg gevolgd worden.


De leden van de Klankbordgroep stelden vragen die door de gemeenteambtenaren meteen beantwoord werden. 

Gesproken werd over thuiszorg, klantondersteuning en zorgaanbod. Maud Renders gaf aan dat in ieder geval aandacht besteed 

wordt aan het contact tussen thuiszorgklant en manager van de zorgaanbieder. Ook wordt bekeken hoe de inhoud van 

beschikkingen verduidelijkt kan worden voor klanten.


De gemeente Brunssum wil toegankelijkheid in diverse opzichten bevorderen. Het gaat om fysieke, sociale en 

informatieve toegang. Doelen en uitvoering worden samengevat in een Inclusie-agenda waaraan momenteel gewerkt wordt. 

Het schouwen van nieuwbouwprojecten start in 2024. De gemeente zoekt daarbij 

samenwerking met de Organisatie Ongehinderd en de SMO-Raad.


De Klankbordgroep vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Contante betalers mogen niet achtergesteld worden 

bij evenementen. Mensen met rollators zouden niet hoeven te worstelen met zware deuren.


Uit de klankbordgroep wordt een schouwgroep opgericht. De groep gaat zich om te beginnen richten op 

het Centrumplan plus de gemeentelijke gebouwen. Een zestal klankborders pakt het schouwen aan onder leiding van Jo Mertens.


Het Help-Hulpboekje wordt besproken. Men is blij met het boekje, al bestaat volop ruimte voor verbetering. 

Harrie Jaeqx en Truus Bijker geven daarvan voorbeelden. Van de regelingen wordt overigens beperkt gebruik gemaakt.


De behandeling van klachten kan in Brunssum beter. Een ombudsman zou een belangrijke rol kunnen spelen. 

De functie lijkt echter te omvangrijk voor een vrijwilliger.

Bijgaand treft u aan het Jaarverslag 2022.

Na corona was dit weer een jaar van adviezen uitbrengen, vergaderen, externe bijeenkomsten, bijeenkomsten met de Klankbordgroep, afspraken met beleidsambtenaren en wethouders, etc.

Doel van de SMO-raad is in een zo vroeg mogelijk stadium mee kunnen praten over nieuw beleid in het Sociaal Domein.

Ook in 2023 gaan wij er weer en zijn we al, met frisse moed ertegenaan.