Door de pandemie kwamen SMO-Raad, werkgroepen en bestuur sporadisch bij elkaar. Wel vond digitaal en bij uitzondering fysiek overleg in aangepaste vorm plaats.

De SMO-Raad streeft permanent naar het verbeteren van de samenwerking met wethouders en ambtenaren in het Sociaal Domein. De Raad slaagde erin bestaande contacten te verstevigen. Daardoor werden veel adviezen al in een vroeg stadium werden gegeven. Zo is nagenoeg afgestapt van het geven van schriftelijke adviezen op eindversies van beleidsnota's. De Raad meent dat deze accentverlegging ten goede is gekomen aan de kwaliteit van het advieswerk.

Onderstaande greep uit de activiteiten geeft een indruk van de activiteiten in 2020:

 • Het SMO-Raadscollege (bestuur, voorzitters van de werkgroepen en adviseurs) kwam slechts 6 keer (in plaats van de gebruikelijke 10-11 keer) bijeen. Andere noodzakelijke contacten van dit college verliepen via telefoon, mail en digitaal.
 • Het Bestuurlijk Overleg (bestuur SMO-Raad en wethouders/portefeuillehouders, coördinerend beleidsambtenaar en betrokken beleidsambtenaren) vond 5 keer plaats.
 • Het Bestuur vergaderde 9 keer. De werkgroepen kwamen in totaal 16 keer fysiek bij elkaar, andere contacten verliepen digitaal. De Klankbordgroep kwam slechts 1 maal bijeen.
 • Een bestuurlijk overleg met het CMWW vond 2 keer plaats.
 • De bijeenkomsten van het PSD (Parkstad overleg Sociaal Domein, het overleg van adviesraden binnen Parkstad) werden bijgewoond door voorzitter en penningmeester. De voorzitter van de SMO-Raad Brunssum (Jan van Laanen) is eveneens voorzitter van dit overleg.

Adviezen (mondeling, schriftelijk, digitaal) werden onder andere gegeven over:

 • Aanbesteding Hulp in het Huishouden en Inkoop begeleiding WMO
 • Armoedebeleid
 • Gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Nota’s Geweld hoort nergens thuis en Vrijwillige inzet
 • MER minima-effectrapportage
 • Monitoring
 • Opvang en beschermd wonen
 • Vragenlijsten Klanttevredenheidsonderzoek

Koppeling naar Jaarverslag in pdf