Toegankelijkheid van gebouwen in Brunssum

Sinds enkele jaren besteedt de SMO-raad aandacht aan de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimtes in Brunssum. Dat doet ze door “schouwen”. Basis daarvoor is de Wet op de toegankelijkheid.

De wet in het kort: Alle mensen zijn gelijk en voor iedereen gelden dezelfde rechten. Om mensen met een beperking gelijke rechten te geven moet men hen extra beschermen. Ze hebben recht op dezelfde behandeling. Alle gebouwen en voorzieningen moeten ook gemakkelijk toegankelijk voor hen zijn.

Elk jaar worden in Brunssum enkele schouwen georganiseerd. De toegankelijkheid van gebouwen wordt dan kritisch bekeken aan de hand van landelijk opgestelde lijsten. Maar we werken vooral met boerenverstand en bovenal met ervaringskennis en deskundigheid. Knelpunten worden geïnventariseerd. Vervolgens gaan we met de gemeente en andere betrokken partijen aan de slag om waar nodig en mogelijk verbeteringen aan te brengen. Soms lukt het om snel zaken af te handelen. Maar soms is moet je een lange adem hebben om tot verbeteringen te komen.

Ons streven is om in de toekomst steeds meer betrokken te worden bij de start van nieuwe projecten. Zo kan onze (ervarings)kennis van meet af aan meegenomen worden.

Weert mantelzorgvriendelijkst

Vorig jaar ontving Brunssum de Mantelzorgboom als meest mantelzorgvriendelijke gemeente. Dit jaar mag de boom geplant worden in Weert.

Wethouder C de Rijck van Brunssum was gastheer bij de bekendmaking. Hij zette uiteen hoe Brunssum zich inspant om de mantelzorger te helpen. Mevrouw B Wey vertelde hoe het is om al 26 jaar mantelzorger te zijn en hoe zij de ondersteuning van de gemeente Brunssum ervaart. 

SMO-Raad Brunssum 3e kwartaal

De SMO-Raad van Brunssum heeft na de vakantie haar activiteiten weer hervat. De belangrijkste onderwerpen in het 3e kwartaal waren laaggeletterdheid en openbare gebouwen.

De gemeente Brunssum maakte een plan om de laaggeletterdheid aan te pakken. De SMO-Raad gaf commentaar op dit plan.

De SMO-Raad kijkt kritisch naar nieuwe openbare gebouwen in Brunssum. Toegankelijkheid en veiligheid zijn belangrijke onderdelen van zo’n “schouw”. De SMO-Raad heeft de afgelopen jaren 6 schouwen uitgevoerd. Dat leidde tot adviezen die soms beter opgepakt hadden kunnen worden. Daarom heeft de SMO-Raad de aanbevelingen nog eens op rij gezet voor de gemeente.

Regionale raden buigen zich over Jeugdzorg

De sociale adviesraden uit Zuid-Limburg richten zich op de actuele stand in de jeugdhulp. Op 19 juni kwamen ze in Heerlen bijeen om kennis en ervaring te delen. Ook bespraken ze verdere samenwerking.

Sprekers waren Leo Raets (gemeente Kerkrade), Peter Meulenberg (zelfstandig adviseur), Cyril Laugs (Clic) en Martijn Konings, Raymond Gorissen en Guido Smaniotto (Jeugdhulp Scoor). Afgesloten werd met een actieve discussie door de veertig deelnemers. Jan van de Venne (CMWW) zorgde voor een ordelijk verloop van de bijeenkomst.

Het overleg krijgt een vervolg op 23 oktober. Centraal thema is dan onafhankelijke clientondersteuning.

Jaarverslag 2017 SMO-Raad Brunssum

JaarVerslag2017In het jaarverslag 2017 wordt een overzicht gegeven van de voornaamste ontwikkelingen en resultaten van SMO-Raad Brunssum. Hierbij komen de volgende zaken aan de orde:

-Taken SMO-Raad (Statuten en Verordening)

-Samenstelling SMO-Raad Brunssum

-Activiteiten 2017 SMO-Raad Brunssum

-Jaarverslagen  werkgroepen

-Financieel verslag van de penningmeester over 2017

-Beleidsplan SMO-Raad Brunssum 2018 e.v.

Het complete jaarverslag is hier te downloaden.