SMO-Raad Brunssum 1e kwartaal

Bij de start van het nieuwe jaar keek de SMO-Raad naar de voorgenomen activiteiten in 2019 en de verdeling daarvan over de werkgroepen. Een planning van de activiteiten werd opgesteld.

Het eerste kwartaal van het jaar was ook een uitstekend moment om de doelstelling van de SMO-Raad Brunssum nog eens aan de orde te stellen. Heeft de Raad dezelfde taken als in de voorgaande jaren? Is de Raad voldoende geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkelingen op sociaal terrein in Brunssum?

De SMO-Raad Brunssum verdiepte zich in de belangenbehartiging van patiënten in de geestelijke zorg. Truus Bijker informeerde de Raad uitgebreid hierover. Truus is Familie­vertrouwenspersoon Zuid-Limburg bij de gelijknamige landelijke stichting. Die stichting biedt informatie, advies en steun aan familie en betrokkenen van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Het Jaarverslag 2019 van de SMO-Raad Brunssum werd opgesteld en verspreid.

Jaarverslag 2018 SMO-Raad Brunssum

Het jaarverslag geeft een overzicht gegeven van de voornaamste ontwikkelingen en resultaten van SMO-Raad Brunssum in 2018. Aan de orde komen onder andere:

  • Taken SMO-Raad Brunssum
  • Samenstelling en activiteiten      
  • Masterplan/kadernota 2018-2022                                                                           
  • Financieel verslag        

Het complete jaarverslag is hier te downloaden.

SMO-Raad Brunssum 4e kwartaal

De SMO-Raad Brunssum vindt het belangrijk dat mensen die gebruiken maken van het sociale domein, daarbij bijgestaan kunnen worden door onafhankelijke clientondersteuning. Deze zogenaamde onafhankelijke cliëntondersteuning kreeg op 23 oktober in Heerlen aandacht op een regionale bijeenkomst georganiseerd door PSD (Parkstad Limburg Sociaal Domein). De SMO-Raad Brunssum nam hieraan deel.

Voor het functioneren van de SMO-Raad Brunssum is de beschikking over informatie over het sociale terrein wezenlijk. Daarom heeft de SMO-Raad een wensenlijst opgesteld van zaken die zij graag willen volgen. Deze opsomming is voorgelegd aan de gemeente Brunssum.

Tijdens de klankbordgroep van 15 november is gesproken over de tegemoetkoming voor ernstig zieken en de ervaren drempel bij gemeente en ISD-BOL. Daarnaast is samen vooruitgekeken naar het schouwen van de toegankelijkheid in 2019 in onze gemeente.

Op 10 december vond een bijeenkomst onder het motto “Ontmoeten doet er toe” plaats. De SMO-Raad Brunssum nodigde voor deze bijeenkomst ambtenaren en wethouders uit, plus lokale sociale organisaties (CMWW, Steunpunt Mantelzorg). De bijeenkomst in Concordia werd druk bezocht. Daarmee werd minstens een van de doelen - het verder verbeteren van de contacten – bereikt. Het doel is om twee keer per jaar een ontmoeting te organiseren met de partijen om samenwerking te verbeteren.

Klankbordgroep en SMO-Raad

In de Klankbordgroep zitten burgers uit onze gemeente met ervaring of deskundigheid op het gebied van maatschappelijke steun. Daarbij gaat het onder andere over de WMO, de Participatiewet, de Jeugdwet en de informele zorg/mantelzorg.

Door te luisteren naar de mensen van de Klankbordgroep wil de SMO-Raad beter weten wat speelt in Brunssum. Hoe werken de afspraken en regelingen van de gemeente in de praktijk? De kennis van de klankbordgroep gebruikt de SMO-Raad bij de adviezen aan de gemeente over het beleid (gevraagd advies maar soms ook ongevraagd advies).

De Klankbordgroep komt enkele malen per jaar in een informele sfeer bij elkaar. Tussendoor helpen de leden de SMO-raad met hun kennis en ervaring.

Daarnaast helpen de leden van de klankbordgroep bij het “schouwen” van de toegankelijkheid in de gemeente. Hun ervaringskennis en deskundigheid is daarbij onmisbaar.

De Klankbordgroep zoekt altijd versterking. Met name ervaring met de Jeugdwet is nog beperkt vertegenwoordigd.

Toegankelijkheid van gebouwen in Brunssum

Sinds enkele jaren besteedt de SMO-raad aandacht aan de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimtes in Brunssum. Dat doet ze door “schouwen”. Basis daarvoor is de Wet op de toegankelijkheid.

De wet in het kort: Alle mensen zijn gelijk en voor iedereen gelden dezelfde rechten. Om mensen met een beperking gelijke rechten te geven moet men hen extra beschermen. Ze hebben recht op dezelfde behandeling. Alle gebouwen en voorzieningen moeten ook gemakkelijk toegankelijk voor hen zijn.

Elk jaar worden in Brunssum enkele schouwen georganiseerd. De toegankelijkheid van gebouwen wordt dan kritisch bekeken aan de hand van landelijk opgestelde lijsten. Maar we werken vooral met boerenverstand en bovenal met ervaringskennis en deskundigheid. Knelpunten worden geïnventariseerd. Vervolgens gaan we met de gemeente en andere betrokken partijen aan de slag om waar nodig en mogelijk verbeteringen aan te brengen. Soms lukt het om snel zaken af te handelen. Maar soms is moet je een lange adem hebben om tot verbeteringen te komen.

Ons streven is om in de toekomst steeds meer betrokken te worden bij de start van nieuwe projecten. Zo kan onze (ervarings)kennis van meet af aan meegenomen worden.